yahara

yāhāra of which; CC Adi 4.104
yāhāra of which; CC Adi 4.157
yāhāra of which; CC Adi 4.185
yāhāra of which; CC Adi 8.42
yāhāra of which; CC Adi 10.27
yāhāra of which; CC Adi 10.28
yāhāra whose; CC Adi 11.19
yāhāra of them all; CC Adi 16.110
yāhāra anyone whose; CC Adi 17.309
yāhāra of whom; CC Madhya 12.192
yāhāra of which; CC Madhya 14.177
yāhāra of whom; CC Madhya 20.208
yāhāra of which; CC Madhya 21.18
yāhāra whose; CC Madhya 22.69
yāhāra śravaṇe by hearing of which; CC Madhya 23.3
yāhāra śravaṇe hearing which; CC Madhya 24.346
yāhāra śravaṇe hearing which; CC Madhya 24.351
yāhāra lakṣaṇa the symptoms of which; CC Madhya 25.139
yāhāra śravaṇe hearing which; CC Madhya 25.262
yāhāra bhitare within which; CC Antya 1.123
yāhāra śravaṇe hearing of which; CC Antya 2.99
yāhāra śravaṇe by hearing which; CC Antya 3.46
yāhāra śravaṇe in hearing which; CC Antya 3.227
yāhāra darśane seeing which; CC Antya 3.238
yāhāra śravaṇe hearing which; CC Antya 3.261
yāhāra of which; CC Antya 3.271
yāhāra śravaṇe by hearing of which; CC Antya 4.237
yāhāra of whom; CC Antya 5.104-105
yāhāra of which; CC Antya 7.25
yāhāra śravaṇe by hearing which; CC Antya 7.172
yāhāra of which; CC Antya 10.33
yāhāra of which; CC Antya 10.39
yāhāra śravaṇe by hearing which; CC Antya 11.101
yāhāra śravaṇe hearing which; CC Antya 14.80
yāhāra of which; CC Antya 14.118
yāhāra caritre in whose activities; CC Antya 19.4
yāhāra whose; CC Antya 19.37
yāhāra whose; CC Antya 19.42
yāhāra of which; CC Antya 19.103
yāhāra of whom; CC Antya 19.104
yāhāra of which; CC Antya 20.15